راه آسمان the way to the sky

اهل بیت علیه السلام راهی کوتاه تا رسیدن به آسمان Imams have a short way to reach the sky

راه آسمان the way to the sky

اهل بیت علیه السلام راهی کوتاه تا رسیدن به آسمان Imams have a short way to reach the sky
ذکر یونسیه یعنی گفتن  :  لا اله الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین.

✨آیه 87، سوره انبیا✨آثار و برکات ذکر یونسیه


🦋1-پیامبر گرامى (صلى الله علیه و آله و سلّم):

 هر بیمار مسلمانى که این دعا را بخواند، اگر در آن بیمارى(بهبودى نیافت و) مرد ، پاداش شهید به او داده مى شود و اگر بهبودى یافت خوب شده در حالى که تمام گناهانش آمرزیده شده است .🦋2-.رسول خدا (صلى الله علیه و آله و سلّم):

آیا به شما خبر دهم از دعایى که هرگاه غم و گرفتارى پیش آمد آن دعا را بخوانید گشایش حاصل شود؟ اصحاب گفتند: آرى اى رسول خدا. 

آن حضرت فرمود: دعاى یونس که طعمه ماهى شد: 

✨لا اله الا انت سبحانک إنّى کنت من الظالمین.✨🦋3- امام صادق (علیه السلام): عجب دارم از کسى که غم زده است چطور این دعا را

 نمى خواند 

✨لا اله الا انت سبحانک انى کنت من الظالمین✨


چرا که خداوند به دنبال آن مى فرماید: 

فاستبجنا له و نجیناه من الغم و کذلک ننجى المؤ منین 

(ما او را پــاسـخ دادیم و از غم نجات دادیم و این چنین مؤ منان را نجات مى دهیم )🦋4-مرحوم کلینى نقل مى کند: مردى خراسانى بین مکه و مدینه در ربذه به امام صادق (علیه السلام) برخود و عرضه داشت : فدایت شوم من تا کنون فرزنددار، نشده ام ، چه کنم؟


حضرت فرمودند : هرگاه به وطن برگشتى و خواستى به سوى همسرت روى آیه ، و ذالنون إذ ذهب مغاضبا فظنّ أن لن نقدر علیه فنادا فی الظلمات ان لا اله الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین ...🔸مرحوم آخوند ملا حسنقلی همدانی: هر قدر، در هر وقت بتوانید؛ این ذکررا بگوئید.🔸از ایت الله بهاری سـوال کردم در ایام فراغت، همانند راه رفتن و نشستن، چه ذکری برای نورانیت قلب و رفع حجب خوب است؟

فرمود: ذکر یونسیه.🔸وقتی از مرحوم آیةالله کشمیری پرسیدند بهترین کار برای سالک در کدام یک از اعمال عبادی است؟ فرمودند: بهترین آن سجده است که ذکر یونسیه در آن گفته شود. و فرمودند: امان ذکر یونسیه موجب اتصال به ارواح و باز شدن چشم برزخی میگردد.
📚آفتاب خوبان، اثراستاد سیدعلی اکبر صداقت۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۱۶ مرداد ۹۷ ، ۰۵:۲۴
یاصاحب الزمان ادرکنی

درزمان رسول خدا(صل الله واله وسلم) زنی بود که اطاعت شوهررامیکرد .

زمانی که شوهر داشت برای سفر بشهری دیگرمیرفت به همسرش گفت من دارم به سفر میروم امااجازه نداری ازخانه بیرون بروی حتی اجازه ندارید خانه پدرومادرت برای دیدن انها بروی.

زن گفت باشد چون شمااجازه نمیدهید مطمئن باش من از الله میترسم وجایی نمیروم .

مرد ازهمسرش خداحافظی کرد وبطرف مقصد حرکت کرد چند وقتی گذشت و یک روزی برادر ان زن امد وبه زن گفت: پدرمریض هست مادر مرافرستاده تاشمارا باخودببرم تااوراعیادت کنی چون پدر اسمت رامیگوید وگفته میخواهد توراببیند.

 ان زن به برادر خود گفت شوهرم اجازه نداده است پس بگذار کسی را پیش رسول اکرم (صل الله) بفرستم تاازرسول خدا(صل الله) سوال کند که ایا میتواند به عیادت پدرمریض حالم بروم یانه.

زن قاصدی راپیش رسول خدا(صل الله) فرستاد ان قاصدپیش رسول اکرم (صل الله) رفت وبعدازمدتی امدوگفت رسول خدا(صل الله) فرمودند :

شمابرای عیادت پدرتان نروید واطاعت شوهر رابکنید چون برای شما زن شوهردار اطاعت شوهر ازدیدار پدرومادر بهتر و افضل ترهست پس به عیادت پدرومادر نروید .

ان زن به برادرخود گفت شمابروید وسلام مرابه پدرومادربرسانید بگواونمیتواند به دیدن انها وعیادت پدربیاید برادرناراحت شد وبطرف خانه برگشت،چندروز گذشت وبازبرادر امد ،گفت ای خواهرم پدردرحال سکرات وجان کندن هست وسراغت رامیگیرد وهمه امدن تااوراعیادت کنند وشما هم بیا تا برویم  والان بیا تاپدرفوت نکرده شماراببیند وشمااوراببینید.

 ان زن به برادرش گفت شوهرم نیست پس صبرکن تاکسی راپیش رسول خدا(صل الله) بفرستم تاازاواجازه بگیرد که ایامیتوانم برای عیادت پدربروم یا نمیتوانم ان قاصد پیش رسول خدا (صل الله) رفت وبرگشت وگفت که رسول خدا(صل الله) فرمودن :

که اگرشوهرت اجازه نداده هست پس برای عیادت پدر مریضت که درسکرات موت هست نروید چون برای شما زن شوهردار اطاعت شوهر از عیادت پدرمریضت بهتروافضل تر هست .

وزن بعدازشنیدن ان حرف به برادرش گفت بروید ومن نمیتوانم بیایم چون شوهرم اجازه نداده است وبردار ازخواهرش جداشد و بطرف خانه پدرومادرش براه افتاد چندی وقت گذشت ودوباره برادر شتابان امد  ونفس نفس میزد خواهر به برادرش گفت چه شده است؟

 برادر گفت پدر فوت کرده واورادارند غسل میدهند زودبیا اگرمیخواهی اوراببینی اخرین دیدارهست ومادر مرا به دنبال شمافرستاده است زودچادرت راسر کن وبیابرویم تا اوراببینی.

 اما ان زن گفت من که ازشوهرم اجازه نگرفتم بگذار شخصی را پیش رسول خدا(صل الله) بفرستم تاازاو سوال کند وزن قاصدی راپیش رسول خدا(صل الله) فرستاد تا از رسول خدا(صل الله) سوال کند ایامیتواند به جنازه پدرش برودیانه ان قاصد پیش رسول خدا(صل الله) رفت وامد وگفت رسول خدا(صل الله) فرمودن :

 اطاعت شوهر ازرفتن برجنازه پدرت افضل تر و بهتر هست پس اطاعت شوهرت رابکن ودر خانه بمان .

زن به برادرش گفت نمیتوانم به جنازه پدربیایم شمابروید وبرادر انجا را ترک کرد و بطرف خانه خودحرکت کرد چندی گذشت وقاصدی ازجانب رسول خدا(صل الله) پیش ان زن امد وقاصد گفت ای زن رسول خدا(صل الله) برشماسلام فرستاده وگفته است :

برشما اطاعت وفرمانبرداری شوهرمبارک باشد چراکه درخواب پدرت رادیدم وگفتم توکه هستی؟ 

ان شخص گفت: من پدرهمان زنی هستم که بخاطراطاعت شوهر برجنازه من نیامد.

 به اوگفتم خداوندباتوچه معامله ای کرد ؟

ان مرد گفت من بخاطرگناهان اهل جهنم شدم، اما الله فرمود ای شخص تورا بخاطر فرمانبرداری دخترت ازشوهرش واینکه بخاطر اطاعت از شوهر برجنازه تو نیامد ما تو را بخشیدیم وتو به بهشت میروی والله مرابخاطر اطاعت دخترم وارد بهشت کرد ورسول خدا  فرمودن اگرتو بر بالین یاجنازه اومیرفتی چیزی از بیماری او و مرگ او نمیتوانستی کم کنی اما بخاطر اطاعت شما پدرت وارد بهشت شد.۰ نظر موافقین ۲ مخالفین ۰ ۳۱ تیر ۹۷ ، ۱۶:۰۶
یاصاحب الزمان ادرکنی

آیا شما هم تا چهار یا شش ماهگی به طفل خود غذا و آب نمی دهید؟؟؟؟


❌تبلیغات سوء دشمن به اطفال هم رحم نکرده و این طفل معصومان را مثل یک اسیر باید گرسنه و تشنه تا چهار ماه مورد ظلم قرار دهند.


پزشکان می گویند کودک تا چهار ماهگی یا شش ماهگی نباید هیچ نوع غذا و نوشیدنی استفاده کند چون هضم معده او ضعیف است.


در روایات میبینیم که طفل را در بدو تولد با باز کردن کام او به خرما نشان میدهد که معده او توان هضم خرما که یکی از دیر هضم ترین خوراکی هاست را دارد، یا در یک روایت دیگر مادری که شیر کافی ندارد را امر به نوشاندن آب انگور به جای شیر خود به مادر می کند علاوه بر این در سنت قدیم این تفکر بسیار غلط منع میشده و از همان غذایی که مادر استفاده میکرده به طفل خود البته به مقدار کم می خورانده اند .


اینکه بچه ها بعد از چهار ماهگی غذا خور می شوند و غذا را زیاد باز می گردانند نشان از این است که بچه چون دیر به غذا افتاده توان هضم ندارد و معده او تنبل شده است .


از طرفی اکثر مادر ها از کم خوابی اطفالشان یا گریه های بسیار آنها همیشه شکوه می کنند که همه اینها نشان از گرسنگی کشیدن و یا تشنه بودن کودک خبر می دهد.


پزشکان بعضا انسان را با یک مغالطه روبرو می کنند که جواب آن در کلام خودشان یافت می شود .


آنها می گویند خداوند هر چه که بچه نیاز داشته باشد در شیر مادر قرار داده است و نیاز به هیچ چیزی ندارد.


ما از آنها سوال می کنیم که آیا خداوند شما نعوذ بالله فراموش کرده ویتامین آ.د یا قطره آهن یا واکسن های بدو تولد را در شیر مادر قرار دهد یا خداوند با ما دشمنی داشته که بعض از شما شیر خشک را مکمل شیر مادر اجبار کرده اید و خداوند برای طفل در شیر مادر کم گذاشته و قوت کافی را قرار نداده.


توصیه:


بهتر است کودک از بدو تولد کم کم و به مقدار بسیار ناچیز به غذا خوردن عادت کند و بهتر است با این خوراکی ها شروع کند


🔷شیره انگور به همراه آب جوشیده شده و خنک 

🔷سویق کودک 

🔷سویق سنجد

  🔷سویق جو که مثل حریره و سرلاک به بچه ها بخورانید این باعث قوت و استحکام در استخوان بندی اطفال خواهد شد .

🔷برای رفع تشنگی کودکان از آب جوشیده شده که خنک شده استفاده کنید تا طبق روایت هیچ ضرری به بچه ها نرسد.


۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۲۴ تیر ۹۷ ، ۱۶:۱۷
یاصاحب الزمان ادرکنیمردعربی از حضرت علی (ع) پرسید : اگر من آب بنوشم حرام است؟


فرمودند : نه

گفت: اگر خرما بخورم حرام است؟ 


فرمودند: نه

گفت: پس چطور اگه ایندو را با هم مخلوط کنم و مدتی در آفتاب بگذارم تا شراب شود خوردنش حرام است !


امیرالمومنین (ع) فرمودند : اگر آب به روی سرت بپاشم دردی احساس میکنی؟

گفت : نه


فرمودند:اگر مشتی خاک بپاشم چطور ؟

گفت : نه


فرمودند : اگر ایندو را با هم مخلوط کنم و مدتی در آفتاب بگذارم آنگاه به سرت بزنم چطور ؟

گفت : فرق سرم شکافته میشود.


حضرت فرمودند : حکایت آن نیز اینگونه است .■کتاب قضاوتهای امیرالمومنین(ع)


۰ نظر موافقین ۲ مخالفین ۰ ۲۲ تیر ۹۷ ، ۲۲:۱۰
یاصاحب الزمان ادرکنی
آیت الله حسن زاده آملی:


عزیزان بدانید دو چیز باعث می شود که قلب بمیرد و روح تاریک شود و نفس انسان سرکش گردد.


🔸 پر خوری

🔸پر حرفی


۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۱۸ تیر ۹۷ ، ۰۵:۱۳
یاصاحب الزمان ادرکنی


آیت الله سید عباس کاشانی نقل می کنند:

یکی از علمای آن زمان بود که در فقه و اصول، دویست و پنجاه تا سیصد نفر پای درسش می نشستند. خانم این آقا مریض شدند و روز به روز حالشان بدتر می شد، تا این که یک روز صبح حالش از هر روز بدتر شد و از هوش رفت و دیدند که امروز و فردا است که خانم از دنیا برود و آن اقا سراسیمه می آید پیش آقای قاضی. من این جریان را خودم بودم.تا نشست، آقا فرمودند: خانم چطور است؟ گریه کرد و گفت آقا داره از دستم می ره. اگر امروز ایشان بمیرند فردا هم من می میرم. این ها سی و هفت سال با هم بودند و بچه هم نداشتند و خیلی انیس هم بودند.

آقای قاضی یکی از مختصاتش این بود که در صورت کسی نگاه نمی کردند. و همینطور که سرشان پایین بود تند تند دعا می خواندند و چشمشان هم بسته بود. من این ها را به چشم خودم دیدم. بعد دستشان را بلند کردند و چشمشان را پاک کردند و سپس گفتند: شما بفرمائید منزل، خداوند ایشان را به شما برگرداند.

او هم به آقای قاضی خیلی اعتقاد داشت و می دانست هر چه بگوید حق است. می رود به خانه شان و بعد می بیند خانمش که او را صبح به سمت قبله کرده بودند و هیچ حرفی نمی زد، حالا خوب و سر حال است. و خانم به آقا می گوید: از شما ممنونم که پیش آقای قاضی رفتید: آن آقا احوال مرا پرسید شما گفتید آقا دعا کن و ایشان هم دعا کردند. من همان موقع از دنیا رفته بودم چند دقیقه ای بود که قالب تهی کرده بودم. من را بردند تا آسمان چهارم رسیدم و آن جا صدایی شنیدم که فلانی با احترام در خواست تمدید حیات ایشان را کرده اند و همان موقع مرا برگرداندند.

این حکایت به خوبی گویای مقام و منزلت آقای قاضی در پیشگاه خداوند متعال می باشد.
گوشه ای از کرامات آیت الله قاضی

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۷ تیر ۹۷ ، ۰۴:۵۷
یاصاحب الزمان ادرکنی
🔸 پسر: پدر چرا بعضیا با اسلام مخالف هستن؟!


🔹 پدر: اسلام کهنه‌ست، مال اعراب ۱۴۰۰ سال پیشه و خرافه‌ست

پسرم... فقط گفتار نیک، پندار نیک، کردار نیک.


🔸 پسر: جمله ای که گفتین از کیه؟

🔹 پدر: زرتشت گفته

🔸 پسر: زرتشت کی هست؟

🔹 پدر: پیغمبر ایرانیه که ۲۵۰۰ سال پیش زندگی می کرده.


🔸 پسر: این که خیلی کهنه تره!

🔹 پدر : ......❗️

🔸 پسر: پدر، یعنی الان ما باید زرتشتی باشیم؟


🔹 پدر: آره دیگه، دین عربا ارزونی خودشون، اونا به ایران حمله کردن و به زور ما رو مسلمون کردن.


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۲ تیر ۹۷ ، ۰۹:۵۳
یاصاحب الزمان ادرکنی


   


مردی به خدمت امام صادق(ع) آمد و عرضه داشت : من مرتکب گناهی شده ام. 

امام صادق(ع) فرمود :خدا می بخشد .


آن شخص عرضه داشت :گناهی که مرتکب شده ام خیلی بزرگ است.


امام فرمود: اگر به اندازه ی کوه⛰ باشد خدا می بخشد ...


آن شخص عرضه داشت: گناهی که مرتکب شده ام خیلی بزرگتر است.امام فرمود : مگر چه گناهی مرتکب شده ای ⁉️وآن شخص به شرح ماجرا پرداخت. 


پس از اتمام سخن امام صادق(ع) رو به آن مرد کرد و فرمود: خدا می بخشد 


من ترسیدم که نماز صبح را قضا کرده باشی .💠 از امام صادق(ع) پرسیدند : چرا کسانی که در آخر زمان زندگی می کنند رزق و روزیشان تنگ است؟؟؟


فرمودند : به این دلیل که غالبا نمازهایشان قضا است.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۱ تیر ۹۷ ، ۲۰:۲۴
یاصاحب الزمان ادرکنی

🔸روزی حاکم نیشابور برای گردش به بیرون از شهر رفته بود که مرد میانسالی را در حال کار بر روی زمین کشاورزی دید .


🔹حاکم پس از دیدن آن مرد بی مقدمه به کاخ برگشت و دستور داد کشاورز را به کاخ بیاورند. روستایی بی نوا با ترس و لرز در مقابل تخت حاکم ایستاد.


🔸به دستور حاکم لباس گران بهایی بر او پوشاندند. حاکم گفت یک قاطر راهوار به همراه افسار و پالان خوب هم به او بدهید. حاکم که از تخت پایین آمده بود و آرام قدم میزد به مرد کشاورز گفت میتوانی بر سر کارت برگردی. ولی همین که دهقان بینوا خواست حرکت کند، حاکم کشیده ای محکم پس گردن او نواخت!


🔹همه حیران از آن عطا و حکمت این جفا، منتظر توضیح حاکم بودند! حاکم از کشاورز پرسید :

مرا می شناسی؟

کشاورز بیچاره گفت : شما تاج سر رعایا و حاکم شهر هستید.

حاکم گفت: آیا بیش از این مرا میشناسی؟ 

سکوت مرد حاکی از استیصال و درماندگی او بود.


🔸حاکم گفت: بخاطر داری بیست سال قبل که من و تو با هم دوست بودیم، در یک شب بارانی که درِ رحمت خدا باز بود، من رو با آسمان کردم و گفتم خدایا به حقّ این باران و رحمتت، مرا حاکم نیشابور کن! و تو محکم بر گردن من زدی و گفتی که ای ساده دل! من سالهاست از خدا یک قاطر با پالان برای کار کشاورزیم می خواهم، هنوز اجابت نشده، آن وقت تو حکومت نیشابور را می خواهی؟!


🔹یک باره خاطرات گذشته در ذهن دهقان مرور شد. حاکم گفت: این هم قاطر و پالانی که می خواستی، این کشیده هم تلافی همان کشیده ای که به من زدی! فقط می خواستم بدانی که برای خدا، حکومت نیشابور یا قاطر و پالان فرق ندارد! 


🔺"نَبِّئْ عِبَادِی أَنِّی أَنَا الْغَفُــورُ الرَّحِـــیمُ" : "بندگانم را آگاه کن که من بخشنده‌ ی مهــــربانم !"

این ایمان و اعتقاد من و توست که فرق دارد. از خدا بخواه، و زیاد هم بخواه. خدا بی نهایت بخشنده و مهربان است و در بخشیدن بی انتهاست و به خواسته ات ایمان داشته باش❣️


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۰ تیر ۹۷ ، ۰۹:۵۲
یاصاحب الزمان ادرکنی
🏵 اگه میخواۍ بدونۍ چقدر پیش خدا و خانواده آسمانیت قیمت دارۍ...؟


با خودت فڪر ڪن ببین


نظر خــدا برات مهمتره... یا نظر مردم؟!


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۹ تیر ۹۷ ، ۰۵:۱۰
یاصاحب الزمان ادرکنیشیخ رجبعلی خیاط همراه عده ای در حیاط منزل یکی از دوستان نشسته بود. در آن جمع یک صاحب منصب دولتی هم حضور داشت که به دلیل بیماری ، پایش را دراز کرده بود.

افسر رو به جناب شیخ کرد و اظهار داشت که مدتی است گرفتار این درد پا شده و داروهای گوناگون هم کارساز نبوده است.

شیخ مطابق شیوه همیشگی خود ، از حاضران می خواهد سوره حمد بخوانند . آن گاه توجهی کرد و فرمود : این دردپای شما از آن روز پیدا شد که زن ماشین نویس را به این دلیل که نامه را بد ماشین کرده است ، توبیخ کردی و سر او داد زدی . او زنی علویه بود . دلش شکست و گریه کرد. اکنون باید او را پیدا کنی و از او دلجویی کنی تا پایت درمان شود.
گوشه ای از کرامات شیخ رجبعلی خیاط

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۸ تیر ۹۷ ، ۱۱:۵۰
یاصاحب الزمان ادرکنی
گُذشتن همیشه بد نیست !


💫مثلاً


 وقتی به یادِ لبخند تو


        از طعمِ جذّابِ گــناه میگُذرم . . .


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۷ تیر ۹۷ ، ۰۴:۵۵
یاصاحب الزمان ادرکنی
💡تویِ قانونِ خدا...

"این مشکل خودته، به من چه! "

     ....نَ د ا ر ی م ...!


زود به دادِ دیگران رسیدنُ، تمرین کنیم،

      انسانیت یعنی همین!


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۴ تیر ۹۷ ، ۱۶:۵۳
یاصاحب الزمان ادرکنی

یک نفر سرش ضربه می خورد و می شکند ، او را نزد شیخ رجبعلی خیاط می برند تا ببینند چه کار کرده است که به این روز افتاده است .

شیخ رجبعلی پس از توجه می فرماید : در کارخانه بچه ای را اذیت کرده ای ، و اگر از او رضایت نگیری قضیه دنباله دارد .

آن مرد تایید می کند و می گوید :

پسر صاحب کارخانه ایراد نا مربوطی گرفته بود که به او گفتم :مگر فضولی ؟!

شب هم که برای گرفتن دستمزد رفته بود دلخور شدم و پسرک را به گریه انداختم .


شیخ فرمود :بی خود برای شما گرفتاری پیش نمی آید.
گوشه ای از کرامات شیخ رجبعلی خیاط


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۳ تیر ۹۷ ، ۱۰:۳۳
یاصاحب الزمان ادرکنی

کشاورزی یک مزرعه بزرگ گندم داشت زمین حاصلخیزی که گندم آن زبانزد خاص و عام بود. هنگام برداشت محصول بود شبی از شبها روباهی وارد گندمزار شد و بخش کوچکی از مزرعه را لگدمال کرد و به پیرمرد کمی ضررزد.


پیرمردکینه روباه را به دل گرفت بعد از چند روز روباه را به دام انداخت و تصمیم گرفت از حیوان انتقام بگیرد. مقداری پوشال را به روغن آغشته کرده به دم روباه بست و آتش زد. روباه شعله ور در مزرعه به اینطرف وآن طرف میدوید و کشاورز بخت برگشته هم به دنبالش، در این تعقیب و گریز گندمزار به خاکستر تبدیل شد. 


وقتی کینه به دل گرفته ودر پی انتقام هستیم باید بدانیم آتش این انتقام دامن خودمان را هم خواهد گرفت بهتر است ببخشیم و بگذریم.
۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۲ تیر ۹۷ ، ۱۱:۱۷
یاصاحب الزمان ادرکنی

قال رسول اللّه صلّى اللّه و علیه و آله و سلّم: 

الاءکل فى السوق من الدنائۀ.


پیامبر اکرم صل الله علیه وآله فرمود:


در بازار و معابر عمومى چیزى خوردن، نشانه پستى و فرومایگى شخص است.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۲ تیر ۹۷ ، ۰۵:۱۱
یاصاحب الزمان ادرکنی

🍃انصاف چیست؟ فرد منصف کیست؟

انصاف زیباترین خصلت‌ِ اخلاقی ست؛

و به معنای عدالت‌ورزی و اجرای قسط، و اقرار به حقوق مردم و اَدای آن‌هاست!

انصاف یعنی؛  هر خیری رو برای خود می‌‌خواهیم برای دیگران هم بخواهیم، و هر زیان و ضرری که برای خود نمی‌پسندیم برای دیگران هم نپسندیم.


انصاف اکسیری ست که وقتی بیاید، هرکس سهم خویش را در مشکلات پیدا میکند، در اعتراف به کوتاهی هایش تکبر نمی ورزد...و  هینجاست که اختلاف ها از بین می روند. 


رعایت انصاف کار سختی است؛

اما با رعایت آن، غرور و منیّت در انسان می سوزد و ذوب میشود.


🍃چرا ما ، زیاد بی انصافی می کنیم؟ 

سوالی که باید از خودمون بپرسیم، این است که  چطور انسان بی انصاف می شود؟

زمانی انسان بی انصاف می شود که به خود حقیقی اش خیانت می کند. اول بی عدالتی را در حق خودش اعمال می کند؛ یعنی خودی که از جنس خداست را نمی بیند و تغذیه معنوی خوبی نمی کند و در الویت های زندگی اش قرار نمی دهد، و در خودهای سطوح پایین ترش توقف می کند، و به رشد آنها می پردازد. 

✅پس ریشه بی انصافی آنجاست که انسان اول به خودش خیانت می کند.

نباید از چنین کسی توقع رعایتِ انصاف در حق دیگران را داشته باشیم؛ یعنی او می تواند در حق دیگران هم به راحتی ظلم کند و  حق دیگران را رعایت نکند؛ چنین کسی در رفتار خود با دیگران بیشتر «نگاهِ ابزاری» خواهد داشت.استاد محمد شجاعی

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۸ خرداد ۹۷ ، ۱۱:۴۱
یاصاحب الزمان ادرکنی
                         

 🔹خواص و آداب نوره‌/۳


۱- امام رضا(علیه‌السّلام) می‌فرمایند: هنگام استفاده از نوره، مقداری از آن را به نوک بینی خود بمالید و ببویید، یا این که در یک محیط کوچک و خنک استفاده کنید، تا بوی نوره به مشامتان بخورد و از طریق بوییدن وارد خون و بدن گردد.(این همان شیمی درمانی حقیقی است که از انواع سرطان‌ها جلوگیری می‌کند)


۲- فواید استعمال نوره(قسمت دوم):

- پیشگیری و مؤثّر در بهبود بیماری‌هایی مانند رماتیسم خفیف، کمردرد، آرتروز، سیاتیک، واریکوسل، جنون و ...

- موثّر در پیشگیری و درمان بیماری‌های پوستی مانند قارچ، میخچه، خوره، پیسی، آکنه و ...

- رشد عضلات و موثّر در چاق شدن بدن (باعث رشد و تقویت قُلوه‌پی یا همان غُدّه‌ی آدرنالین که تقویت کننده‌ی بدن است، می‌شود)

- پیشگیری جدّی از سرطان خون، سرطان پوست و سرطان سینه و رحم در خانم‌ها.


۳- لیزر کردن موهای زائد بدن(خصوصاً زیر بغل و زیر شکم) برای تمامی افراد (خصوصاً برای خانم‌ها) بسیار مضر است و ابداً توصیه نمی‌شود. چرا که یکی از راه‌های خروجی فضولات بدن (خصوصاً سینه و رَحِم)، موهای آن قسمت می‌باشد. که لیزر کردن یعنی محبوس کردن فضولات در بدن، و در نهایت ایجاد انواع سرطان‌ها.۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۶ خرداد ۹۷ ، ۱۲:۳۵
یاصاحب الزمان ادرکنی                         

 🔹خواص و آداب نوره‌ / ۲


۱- سعی کنید حداقل ماهی دو بار از نوره‌ی طبیعی برای از بین بردن موهای زائد بدن استفاده کنید.(خصوصاً برای خانم‌ها و خصوصاً در فصل گرما خیلی بیشتر استفاده شود)


۲- در هنگام استفاده از نوره، محلّ مورد استفاده بهتر است خشک باشد و حتماً در حالت ایستاده استعمال گردد.


۳- پس از عمل کردن نوره، محل را با آب و صابونِ طبیعی شسته و باقیمانده‌ی موها را نیز می‌توانید با تیغ تمیز نمایید.


۴- برای جلوگیری از سوختگی محلّ استعمال نوره، پس از آن، در حد چند دقیقه مقداری حنا به محل مالیده و در نهایت با روغن گل سرخ یا بنفشه زیتونی آن را چرب نمایید.(این کار خواص بسیاری دارد، خصوصاً برای افرادی که پوست لطیف‌تری دارند)


۵- در برخی دستورات وارد شده کسانی که تُندخو و بَداخلاق هستند کف پاهایشان را نوره بمالند و پنج دقیقه بعد بشویند که در حسن خُلق آن‌ها تأثیر خواهد داشت.


ادامه دارد...


۱ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۵ خرداد ۹۷ ، ۱۱:۴۵
یاصاحب الزمان ادرکنی 
پسر جوان: سلام حاج آقا، ببخشید مزاحم شدم. می‌شه یه سؤال خاص بپرسم؟ 
 
حاج آقا: سلام عزیزم، بپرس. 
 
پسر: دوست دختر اشکال داره؟ 
 

ح=نه خیلی هم خوبه. اگه دختر خوبی سراغ داری از دستش نده. 

۱ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۴ خرداد ۹۷ ، ۲۳:۳۵
یاصاحب الزمان ادرکنی                         

 🔹خواص و آداب نوره/ ۱


۱- نوره (واجبی) مادّه ‌ای است که توسّط حضرت سلیمان نبی (علیه‌السّلام) ابداع شده و با ترکیب خاصّی از آهک و زَرنیخ ساخته می‌شود.


۲- عموم مردم فکر می‌کنند که نوره تنها در زمان‌های قدیم و آن هم فقط برای دفع موهای زاید بدن کاربرد داشته است. غافل از این که در حقیقت پیشگیری کننده و درمان بسیاری از بیماری‌ها و انواع سرطان‌ها است.


۳- فواید استعمال نوره(قسمت اوّل): 


- تقویت سیستم ایمنی بدن

- تقویت قوای جنسی در هر دو گروه مردان و زنان

- رفع بوی بد بدن 

- مفید برای بیماران دیابتی

- موثّر در درمان غلبه‌ی سودا(مقدّمه‌ی سرطان، تجمّع موادّ سوداوی در یک نقطه از بدن است، و وقتی سودا تخلیه شود سرطان هم بوجود نمی‌آید.)

- حاوی کلسیم بسیار بالا و بهترین استخوان ساز خصوصاً برای افرادی که پوکی استخوان دارند.

- رفع دلگیری و پریشانی (بدن را بانشاط و سرحال و سالم می سازد)


کافیست یک بار امتحان کنید و اثرات نشاط بخش آن راحس کنید.

البته نوره باید باترکیبات اسلامی باشه نه موبر های صنعتی

 


ادامه دارد....


Noreh customs and properties (1)


1- Noreh (Wajibi) is a material created by Prophet Solomon Nabi (PBUH) and is made with a special combination of lime and Zernikhs.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۴ خرداد ۹۷ ، ۲۱:۲۵
یاصاحب الزمان ادرکنیآخرین جرعه های ماه را هم

  با یاد تو می نوشم ...

 و نگاهت 

در لحظه هایم جاری می شود !


می خواهمت 💚 مثلِ نَفَس آخرین شب عاشقی


۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۲۳ خرداد ۹۷ ، ۲۱:۴۹
یاصاحب الزمان ادرکنی
در طول مدتی که من با عباس در آمریکا هم اتاق بودم، همه تفریح عباس در آمریکا در سه چیز خلاصه می شد : ورزش، عکاسی، و دیدن مناظر طبیعی.

او همیشه روزانه دو وعده غذا می خورد ، صبحانه و شام. 
هیچ وقت ندیدم که ظهرها ناهار بخورد . من فکر کنم عباس از این عمل ، دو هدف را دنبال می کرد ؛ یکی خودسازی و تزکیه نفس و دیگری صرفه جویی در مخارج و فرستادن پول برای دوستانش که بیشتر در جاهای دوردست کشور بودند.

بعضی وقت ها عباس همراه شام، نوشابه می خورد ؛ اما نه نوشابه هایی مثل پپسی و .... که در آن زمان موجود بود ؛ بلکه او همیشه فانتای پرتقالی می خورد. چند بار به او گفتم که برای من پپسی بگیرد ، ولی دوباره می دیدم که فانتا خریده است . 
یک بار به او اعتراض کردم که چرا پپسی نمی خری ؟ مگر چه فرقی می کند و از نظر قیمت که با فانتا تفاوتی ندارد ،آرام و متین گفت :« حالا نمی شود شما فانا بخورید؟» 
گفتم:« خب ، عباس جان برای چه ؟» سرانجام با اصرار من آهسته گفت :« کارخانه پپسی متعلق اسرائیلی هاست ؛ به همین خاطر مراجع تقلید مصرف آن را تحریم کرده اند .» 
به او خیره شدم و دانستم که او تا چه حد از شعور سیاسی بالایی برخوردار است و در دل به عمق نگرش او به مسایل ، آفرین گفتم .


راوی: خلبان آزاده امیر اکبر صیادبورانی

گوشه ای از زندگی نامه شهید عباس بابایی


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۳ خرداد ۹۷ ، ۱۴:۴۶
یاصاحب الزمان ادرکنینه آب ...

نه نان ...


در پیاله ی امشبم کمی "نگاه" بریز!

من تشنه ی تــــ❤️ــوأَم ....خدا


شب بیست و سوم عاشقی

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۷ خرداد ۹۷ ، ۲۲:۱۸
یاصاحب الزمان ادرکنیچُنان مهربانی

که پُشت میکنم به تو ُ


و تو...

همچنان رازقِ لحظه هایِ من می مانی ...


✨فقــط بنام تو أَفــطرنــا....۱ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۱۵ خرداد ۹۷ ، ۱۷:۱۲
یاصاحب الزمان ادرکنی
✨می‌گَن؛ شب قدر، شبِ اندازه است!


یعنی اول قدر و اندازه‌ی خودت رو بدونی

و بعد درخواست‌هات رو به قیمت خودت، به دست اجابت بسپاری!

 

شبِ قدر= شبِ اندازه ی خودت

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۴ خرداد ۹۷ ، ۱۶:۳۶
یاصاحب الزمان ادرکنیمهرت را لاجرعه مینوشم...تا افطار کنم! 


عشق...

در دلم جوانه می زند!


اکنون چقدر پرم از تو

و چه خالی ام از خود...!


این سبکی... به تمام دنیا می ارزد۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۴ خرداد ۹۷ ، ۱۶:۰۸
یاصاحب الزمان ادرکنیاینــ ـجا

سرماست ...

منفےِ تـُــو

بے هیج مقیاسے !

کجاےِ

زمین

گرم است،

از

داشتنِ تــُـو ؟🌾🌾مولانامهدے
۱ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۴ خرداد ۹۷ ، ۱۵:۵۹
یاصاحب الزمان ادرکنی
عن الامام علی علیه السلام :اِحذَروا هَذِهِ الدنیا الخَدَّاعةَ الغَدّارةَ ،التی قد تَزَیّنَتْ بِحُلِیِّها ، وفَتَنَتْ بِغُرورِها... فأصبَحَتْ کالعَروسِ المَجْلُوَّةِ ، والعُیونُ إلَیها ناظِرَةٌ . امام علی علیه السلام :


از این دنیای پر فریب بی وفا و غدّار بپرهیزید ؛ دنیایی که به زیورهایش خود را آراسته و با

زرق و برقش دلربایی می کند...

و همچون عروسی جلوه گر شده و چشمها به آن خیره گشته است . 📚میزان الحکمة


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۴ خرداد ۹۷ ، ۱۲:۴۷
یاصاحب الزمان ادرکنی
اگر کسی را گرامی بداری ، در حقیقت خودت را گرامی داشته ای

و حیثیت خویش را با آن آراسته ای بنابراین، 


به خاطر خوبی و احترامی که به خودت کرده ای از دیگری انتظار سپاسگزاری نداشته باش.
✨امام علی علیه السلام

📚غرر الحکم،حدیث۳۵۴۲

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۰ خرداد ۹۷ ، ۱۹:۰۶
یاصاحب الزمان ادرکنیمن خطبه الامام علی ( علیه السلام ) یذم فیها أتباع الشیطان:

از خطبه های حضرت علی (علیه السلام) است:اتَّخَذُوا الشَّیْطَانَ لأَِمْرِهِمْ مِلاَکاً


شیطان را پشتوانه خود گرفتند،وَ اتَّخَذَهُمْ لَهُ أَشْرَاکاً


و او از آنان دامها بافت،فَبَاضَ وَ فَرَّخَ فِی صُدُورِهِمْ


در سینه هاشان جای گرفت،

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۶ خرداد ۹۷ ، ۲۳:۳۰
یاصاحب الزمان ادرکنیبچّه هرچه پستانک بمکد، مسئله‎ای را برای او حل نمی‎کند. 


دنیا و مال دنیا، اگر بدون تقوا به‎دست آمد، مثل پستانکی است که بچه می‎مکد و بی‎خاصیت است. 

ممکن است بچه در کوتاه ‎مدت از شیر مادرش منصرف شود اما دیر یا زود خسته و گرسنه می‎شود.


ما همه دیر یا زود گرسنه‎ی خدا خواهیم شد. فقط بعضی‎ها را شیطان با پستانک سرگرم می‎کند تا به یاد

 شیر مادر نیفتند.
◽مرحوم استاد حائری شیرازی


Hungry for God


The baby whatever the pacifier sucks, does not solve the baby problem.

The world and the wealth of the world, if it were obtained without virtue, is like a pacifier that baby sucks and has no effect. The baby may be discontinued in the short term from her mother's milk, but sooner or later he gets tired and hungry.


We will all be hungry sooner or later for God.Only devils some persons take entertain with a pacifier to stop remembering their mother's milk.The late Professor Haeri Shirazi◽
۰ نظر موافقین ۲ مخالفین ۰ ۰۶ خرداد ۹۷ ، ۱۹:۱۰
یاصاحب الزمان ادرکنیماء الفاطر (آب جوشیده ولرم)


امام صادق علیه السلام:


آب جوشیده ولرم معده و کبد را تمیز مى کند، 

دهان را خوشبو مى کند، 

دندان ها را محکم مى سازد،

۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۰۵ خرداد ۹۷ ، ۰۰:۰۰
یاصاحب الزمان ادرکنی
الإمامُ الرِّضا علیه السلام :حَرّمَ اللّهُ الخَمرَ لِما فیها مِن الفَسادِ ، ومِن تَغْییرِها عُقولَ شارِبِیها ، وحَمْلِها إیّاهُم علی إنْکارِ اللّهِ عزّوجلّ ، والفِرْیَةِ علَیهِ وعلی رُسُلِهِ ، وسائرِ ما یکونُ مِنهُم مِن الفَسادِ والقَتلِ . امام رضا علیه السلام :خداوند شراب را حرام فرمود ؛زیرا شراب تباهی می آورد ، عقل شرابخواران را دگرگون می کند و ...

۲ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۳ خرداد ۹۷ ، ۱۲:۰۳
یاصاحب الزمان ادرکنی
 کدو و بادمجان


●امام صادق (ع) : بادمجان بخورید که شفای هر دردی است.


(📚بحار ج ۶۶ ص ۲۲۳)
● پیامبر اکرم (ص) به حضرت امیر چنین سفارش می کند: 


یا علی! کدو بخور، زیرا مغز و قدرت درک را زیاد می کند.


(📚محاسن، ص ۵۲۱، ح ۷۳۲)


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۲ خرداد ۹۷ ، ۱۹:۳۳
یاصاحب الزمان ادرکنی
آیا به راستی در مورد کلام اهل بیت علیهم السلام لحظه ای تفکر کرده ایم؟؟؟؟امام صادق علیه السلام:


سنجد گوشتش گوشت بر بدن میرویاند،

هسته اش استخوان را رشد میدهد...

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۲ خرداد ۹۷ ، ۱۹:۱۸
یاصاحب الزمان ادرکنی
أَنَّ رَجُلًا أَتَی النَّبِیَّ ص فَقَالَ یَا رَسُولَ اللَّهِ أَهْلُ بَیْتِی أَبَوْا إِلَّا تَوَثُّباً عَلَیَّ وَ قَطِیعَةً لِی وَ شَتِیمَةً فَأَرْفُضُهُمْ قَالَ إِذاً یَرْفُضَکُمُ اللَّهُ جَمِیعاً قَالَ فَکَیْفَ أَصْنَعُ قَالَ تَصِلُ مَنْ قَطَعَکَ وَ تُعْطِی مَنْ حَرَمَکَ وَ تَعْفُو عَمَّنْ ظَلَمَکَ فَإِنَّکَ إِذَا فَعَلْتَ ذَلِکَ کَانَ لَکَ مِنَ اللَّهِ عَلَیْهِمْ ظَهِیرٌ. مردی خدمت پیغمبر صلی اللَّه علیه و آله آمد و عرضکرد: یا رسول اللَّه! فامیل من تصمیم گرفته‏اند بر من حمله کنند و از من ببرند و دشنامم دهند.

آیا من حق دارم آنها را ترک گویم؟ 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۱ خرداد ۹۷ ، ۰۵:۳۰
یاصاحب الزمان ادرکنیحدود سال 1354بود که مشغول تمرین بودیم که ابراهیم وارد سالن شد و یکی از دوستان هم بعد از او وارد سالن شد و بی مقدمه گفت: داداش ابراهیم ، تیپ وهیکلت  خیلی جالب شده.وقتی داشتی تو راه می اومدی دوتا دختر پشت سرت بودن و مرتب از تو حرف می زدن،شلوار وپیراهن شیک که پوشیده بودی و از ساک ورزشی هم که دستت بود، کاملاً مشخص بود ورزشکاری.


ابراهیم با شنیدن این حرفها یک لحظه جاخورد. انگار توقع چنین حرفی را نداشت و خیلی توی فکر رفت.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۳۱ ارديبهشت ۹۷ ، ۰۵:۲۳
یاصاحب الزمان ادرکنی


آب نوشیدن در میان غذا خوردن

امام رضا(علیه السلام)  هرکس می خواهد معده اش او را آزار ندهد ، میان غذا خوردن آب ننوشد تا آن را به پایان رساند زیرا که هرکس چنین کند رطوبت در بدنش می نشیند و معده اش ضعیف می شود و رگ ها نمی توانند نیروی موجود در غذار ا بگیرند و اگر پی در پی آب به معده ریخته شود ، معده گشاد می گردد.📚طب الرضا

Drinking water between eating

Imam Reza (peace be upon him):

Anyone who does not want to get out of his stomach does not drink water  between

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۳۰ ارديبهشت ۹۷ ، ۱۹:۴۷
یاصاحب الزمان ادرکنی
روزی بهلول داشت از کوچه ای می گذشت شنید که استادی به شاگردهایش می گوید : من در سه مورد با امام صادق(ع) مخالفم.یک اینکه می گوید خدا دیده نمی شود . پس اگر دیده نمی شود وجود هم ندارد.


دوم می گوید : خدا شیطان را در آتش جهنم می سوزاند در حالی که شیطان خود از جنس آتش است و آتش تاثیری در او ندارد.


سوم هم می گوید : انسان کارهایش را از روی اختیار انجام می دهد در حالی که چنین نیست و از روی اجبار انجام می دهد.


بهلول که شنید فورا کلوخی دست گرفت و به طرف او پرتاب کرد.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۷ ارديبهشت ۹۷ ، ۱۳:۰۴
یاصاحب الزمان ادرکنی